Reklamační řád

1. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat přepravní obal a zboží v něm se nacházející (dále jen zásilka), a to podle způsobu odběru buď za přítomnosti přepravce nebo za přítomnosti pracovníka odběrného místa (dále jen předávající).
2. Pokud kupující zjistí jakékoliv vady na zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit předávajícímu. Vady na zboží mohou spočívat v:
a. poškození zboží;
b. rozdílu mezi objednaným a dodaným množstvím zboží;
c. rozdílu mezi objednaným a dodaným druhem zboží;
d. nedostatečné kvalitě zboží.
3. Pokud kupující oznámí skutečnost podle bodu 2 předávajícímu, ten je v takovém případě povinen ihned vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vad na zboží (dále jen škodní zápis). Správnost škodného zápisu kupující a předávající potvrdí svými podpisy.
4. Vady na zboží, které nebyly zjevné při převzetí zásilky, kupující uplatní nejpozději do 24 hodin od jejího převzetí. Reklamace uplatněné po uplynutí této lhůty prodávající neuzná.
5. Pokud jde o reklamaci se škodním zápisem a kupující vrací zboží, kupující na své náklady doručí prodávajícímu:
a. originál nebo kopii škodného zápisu;
b. vadné zboží.
6. Pokud jde o reklamaci se škodním zápisem a kupující nevrací zboží, kupující na své náklady doručí prodávajícímu:
a. originál nebo kopii škodného zápisu;
b. fotografie vadného zboží.
7. Pokud jde o reklamaci bez škodného zápisu a kupující vrací zboží, kupující na své náklady doručí prodávajícímu:
a. stručný popis reklamovaných vad;
b. vadné zboží.
8. Pokud jde o reklamace bez škodného zápisu a kupující nevrací zboží, kupující na své náklady doručí prodávajícímu:
a. stručný popis reklamovaných vad;
b. fotografie vadného zboží.
9. Po obdržení reklamace podle bodů 6, 7, 8 nebo 9 prodávající poskytne kupujícímu po telefonické nebo emailové konzultaci kompenzaci některým z níže uvedených způsobů:
a. bezplatné odstranění vady na zboží;
b. sleva z kupní ceny;
c. výměna zboží za jiné stejné zboží;
d. výměna zboží za jiné podobné zboží;
e. vrácení kupní ceny.
10. Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen seznámit se s návodem na přípravu nebo použití zboží a řídit se jím. Prodávající neuzná reklamace škod a vad vzniklých:
a. takovým používáním zboží, které je v rozporu s návodem na přípravu nebo použití zboží;
b. zásahem vyšší moci, například požárem, záplavou či zemětřesením;
c. skladováním zboží v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem.
11. Při uplatňování reklamace platí ustanovení Obchodních podmínek prodávajícího.