Obchodní podmínky pro lidi

1)  Když si vložíte do košíku jídlo, vyplníte fakturační údaje a stisknete tlačítko s nápisem "Potvrdit objednávku s povinností platby", uzavíráte tímto kupní smlouvu. 

2)  Pro nákup našich hotových pokrmů není nutností se registrovat. Pokud tak ale učiníte, Vaše osobní údaje nikomu neposkytneme. Neprodáváme data, ale jídlo.

3)  Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů.

4)  Při přebírání zásilky vždy zkontrolujte neporušenost obalu. Pokud je obal poškozen, okamžitě reklamujte u kurýra, v Zásilkovne nebo v Uložence.

5)  Když budete s našimi hotovými jídly s jakéhokoli důvodu nespokojeni, hned nám napište na info@jezhned.cz. Odškodníme vás bez průtahů a reptání.

6)  jezhned děláme proto, abyste se mohli najíst rychle, zdravě, chutně a bez vaření. V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů se na nás neváhejte obrátit. Napište nám na info@jezhned.cz. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

 

Obchodní podmínky pro právníky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Litelife s.r.o. pro e-shop www.jezhned.cz


Společnost Litelife s.r.o. se sídlem na Zámocká ulicai 8, 811 01 Bratislava, IČO 46264884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem I, oddíl Sro, vložka č. 74576 / B (dále jen prodávající) pro prodej zboží přes on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jezhned.cz (dále jen internetový obchod) stanoví následující obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky):

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, tedy jakékoli fyzické nebo právnické osoby, před vznikem kupní smlouvy a při jejím uzavírání, jakož i práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou jako kupujícím na koupi a prodej zboží prodávaného přes internetový obchod, jakož i další související právní vztahy.
2. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
3. Obchodní podmínky jsou volně přístupné na internetové adrese www.jezhned.cz a tím je kupujícímu umožněna jejich archivace a reprodukce.
4. Prodávající je podnikatelský subjekt, který se zabývá prodejem sterilizovaných, nechlazených a nezmrazená hotových jídel.
5. Kupujícím může být:
a. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen spotřebitel);
b. fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen podnikatel). Pokud kupující zadá při registraci v internetovém obchodě své identifikační číslo, platí, že kupující je podnikatel. 
6. Pokud je kupujícím spotřebitel podle bodu 5 a), řídí se kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu těmito obchodními podmínkami av otázkách, které v těchto obchodních podmínkách nejsou výslovně upraveny, příslušnou obecně platnou právní úpravou, a to zejména ustanoveními § 52 a následujících o spotřebitelské smlouvě občanského zákoníku.
7. Pokud je kupujícím podnikatel podle bodu 5 b), řídí se kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud není výslovně v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, av otázkách, které v obchodních podmínkách nejsou výslovně upraveny, příslušnou obecně platnou právní úpravou, a to zejména obchodním zákoníkem.
8. V případech, kdy při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího není nutné rozlišovat mezi spotřebitelem a podnikatelem, jsou v těchto obchodních podmínkách tyto subjekty souhrnně označovány dále jen jako kupující.
9. Pokud se kupující zaregistruje v internetovém obchodě, může přistupovat do svého uživatelského rozhraní, odkud může provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet).
10. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží si kupující zkontroluje správnost a pravdivost všech údajů av případě změny je aktualizuje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
11. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen elektronickou adresou a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
12. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
13. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
14. Prodávající ve svém internetovém obchodě zveřejňuje katalog zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
15. Pro objednání zboží v internetovém obchodě kupující klikne u jím požadovaném druhu zboží na položku "Do košíku" nebo na ikonu této položky. Následně se kliknutím na položku "Pokladna" kupující dostane do objednávkového formuláře, který sestává z níže uvedených kroků:
a. V kroku "Shrnutí" vidí kupující veškeré zboží, které si dal do košíku. V tomto kroku může kontrolovat obsah košíku, měnit objednané množství jednotlivých výrobků nebo zboží zcela vymazat z košíku.
b. V kroku "Adresa" je kupující povinen pravdivě, správně a úplně uvést svou fakturační adresu a případně i dodací adresu, pokud se dodací adresa liší od fakturační.
c. V kroku "Doručení" je kupující pro další postup povinen vyslovit souhlas s těmito obchodními podmínkami, odsouhlasit jím vybraný způsob dodání zboží. Přechodem k následujícímu kroku "Platba" kupující potvrzuje ze své strany objednávku.
d. V kroku "Platba" je kupující povinen vybrat způsob platby za zboží vybrané v internetovém obchodě.
16. Před závěrečným potvrzením objednávky dle výše uvedeného bodu si kupující může zkontrolovat a měnit údaje, které uvedl v objednávce v předchozích krocích.
17. Závěrečným potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.
18. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva samotná vzniká doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky (dále jen akceptace), kterou prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou kupující použil při přihlašování do internetového obchodu.
19. Akceptace objednávky, kterou prodávající zašle na adresu elektronické pošty kupujícího, obsahuje:
a. číslo objednávky;
b. datum a čas objednávky kupujícím;
c. způsob platby;
d. předmět kupní smlouvy, složený ze seznamu objednaného zboží;
e. cenu objednaného zboží;
f. výšku přepravného či poštovného;
g. způsob dopravy;
h. doručovací a fakturační adresu.
20. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory, si hradí kupující sám. Výše nákladů na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení a jiných elektronických a mobilních komunikačních služeb.
21. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
22. Akceptaci prodávající zasílá kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího. Obě strany souhlasí s archivací a reprodukcí akceptace.
23. Všechny způsoby dodání zboží zakoupeného v internetovém obchodě prodávající uvede v kroku "Doručení" v souladu s bodem 15 c) těchto obchodních podmínek a kupující si na základě toho vybere a potvrdí způsob a místo doručení zboží.
24. Maximální dodací lhůty jsou uvedeny u každého způsobu dodání zboží.
25. Kupující bude o možnosti vyzvednutí koupeného zboží na odběrném místě informován prostřednictvím kontaktních údajů kupujícího uvedených v jeho uživatelském účtu, zejména prostřednictvím elektronické adresy nebo telefonního čísla.
26. Pokud je zboží dodáváno přes kurýra, řídí se přeprava obchodními podmínkami vybraného kurýra.
27. Součástí spotřebitelského balení každého zboží je návod k příprav nebo použití zboží.
28. Podmínkou dodání zboží kupujícímu je v případě bezhotovostní platby úplné zaplacení kupní ceny.
29. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
30. Kupní cena, uvedená v internetovém obchodě u jednotlivých výrobkových položkách, v sobě již zahrnují daň z přidané hodnoty v aktuální výši. V kupní ceně však není zahrnuto přepravné nebo poštovné, které kupující vždy účtuje zvlášť.
31. Kupní cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a. platbou předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 2200697577/2100;
b. přes platební službu společnosti TrustPay využívající Bránu TrustPay a umožňující převod finančních prostředků ze všech českých bank a platebných karet Visa a MasterCard; Platební služba TrusPay je schválena a regulována Národní bankou Slovenka;
c. platbou na dobierku, pričom kupujúci hradí kúpnu cenu tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou, podľa možností vybraného kuriéra, v okamihu prevzatia tovaru od prepravcu;
32. Podrobné obchodní podmínky platebních služeb uvedených v bodě 31 b), www.trustpay.eu.
33. Pokud kupující zaplatí některým ze způsobů uvedených v bodech 31 b), 31 c), prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu vznikne využitím platebních služeb zde uvedených.
34. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, zejména přepravní nebo poštovné, pokud takové náklady prodávající účtuje.
35. Kupní cena za pokládá za zaplacenou:
a. pokud kupující platí předem bankovním převodem podle bodu 31 a), připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího;
b. pokud kupující platí přes platební službu TrustPay podle bodu 31 b), okamžikem ...
c. pokud kupující platí na dobírku dle bodu 31 c), okamžikem převzetí hotovosti kurýrem.
36. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu (dále jen faktura), která bude mít všechny náležitosti vyžadované Slovenské právním řádem platným v době jejího vystavení. Prodávající zašle fakturu kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a zároveň vytištěnou fakturu vloží do zásilky.
37. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do:
a. čtrnácti kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo jeho poslední části, jestliže prodávající řádně a včas splnil své informační povinnosti podle § 10 zákona č. 108/2000 Sz.;
b. čtrnácti kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil své informační povinnosti uvedené v bodě 38 a), nejpozději však do tří měsíců od převzetí zboží.
38. Pokud prodávající nesplní tyto své informační povinnosti ani dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do tří měsíců od převzetí plnění.
39. Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, učiní tak doručením odstoupení na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou na internetových stránkách, a to nejpozději v čtrnáctý kalendářní den od převzetí zboží neboť jeho poslední části. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit i e-mailem. Prodávající doporučuje spotřebiteli uvést v odstoupení číslo bankovního účtu nebo adresu pro vrácení kupní ceny. Spotřebitel nejpozději čtrnáctý den od oznámení o odstoupení od smlouvy odešle kupujícímu i zakoupené zboží, a to v takovém stavu, v jakém mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nerozbalené a nepoškozené. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit i před tím, než prodejce zboží vyexpeduje a v takovém případě spotřebitel není povinen nést náklady na vrácení zboží jako například balné, poštovné nebo přepravné.
40. Pokud spotřebitel nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od oznámení o oznámení o odstoupení od smlouvy neodešle prodávajícímu i zakoupené zboží, má se za to, že k odstoupení od smlouvy nepřišlo.
41. Prodávající se zavazuje vrácené zboží převzít zpět a vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou kupní cenu nebo záloha, který spotřebitel uhradil.
42. Prodávající se zavazuje vrácené zboží převzít zpět a vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou kupní cenu nebo záloha, který spotřebitel uhradil, ale pouze v případě, že spotřebitel prodejci zboží vrátil nebo prokáže, že vracen zboží prodejci odeslal.
43. Ustanovení bodů 37 až 42 obchodních podmínek se nevztahují na podnikatele.
44. Doba spotřeby na zboží zakoupené v internetovém obchodě je vyznačena na hotovém balení každého výrobku.
45. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat přepravní obal a zboží v něm se nacházející (dále jen zásilka), a to podle způsobu odběru buď za přítomnosti přepravce nebo za přítomnosti pracovníka odběrného místa (dále jen předávající).
46. Pokud kupující zjistí jakékoliv vady na zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit předávajícímu. Vady na zboží mohou spočívat v:
a. poškození zboží;
b. rozdílu mezi objednaným a dodaným množstvím zboží;
c. rozdílu mezi objednaným a dodaným druhem zboží;
d. nedostatečné kvalitě zboží.
47. Pokud kupující oznámí skutečnost podle bodu 46 předávajícímu, ten je v takovém případě povinen ihned vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vad na zboží (dále jen škodní zápis). Správnost škodného zápisu kupující a předávající potvrdí svými podpisy.
48. Vady na zboží, které nebyly zjevné při převzetí zásilky, kupující uplatní nejpozději do 24 hodin od jejího převzetí. Reklamace uplatněné po uplynutí této lhůty prodávající neuzná.
49. Pokud jde o reklamaci se škodním zápisem a kupující vrací zboží, kupující na své náklady doručí prodávajícímu:
a. originál nebo kopii škodného zápisu;
b. vadné zboží.
50. Pokud jde o reklamaci se škodním zápisem a kupující nevrací zboží, kupující na své náklady doručí prodávajícímu:
a. originál nebo kopii škodného zápisu;
b. fotografie vadného zboží.
51. Pokud jde o reklamaci bez škodného zápisu a kupující vrací zboží, kupující na své náklady doručí prodávajícímu:
a. stručný popis reklamovaných vad;
b. vadné zboží.
52. Pokud jde o reklamaci bez škodného zápisu a kupující nevrací zboží, kupující na své náklady doručí prodávajícímu:
a. stručný popis reklamovaných vad;
b. fotografie vadného zboží.
53. Po obdržení reklamace podle bodů 49, 50, 51 nebo 52 prodávající do 30 dnů poskytne kupujícímu po telefonické nebo emailové konzultaci kompenzace některým z níže uvedených způsobů:
a. bezplatné odstranění vady na zboží;
b. sleva z kupní ceny;
c. výměna vadného zboží za jiný stejný bez vady;
d. výměna vadného zboží za podobný zboží bez vady;
e. vrácení kupní ceny.
54. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
55. Spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů s tímto odstoupením spojených.
56. Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen seznámit se s návodem na přípravu nebo použití zboží a řídit se jím. Prodávající neuzná reklamace škod a vad vzniklých:
a. takovým používáním zboží, které je v rozporu s návodem na přípravu nebo použití zboží;
b. zásahem vyšší moci, například požárem, záplavou či zemětřesením;
c. skladováním zboží v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem.
57. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží má požadovanou a právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na podnikatele.
58. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se v případě kupujícího, který je podnikatel, řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, tedy Zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.
59. Všechna oznámení, zprávy či jiné úkony související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeno, a to dle volby odesílatele buď písemně, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu se doručuje na adresu elektronické pošty a adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu, případně jinou kupujícím uvedenou adresu.
60. Zprávy, oznámení a jiné úkony jsou druhé smluvní straně doručeny v níže uvedených okamžicích:
a. případě doručování elektronickou poštou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb okamžikem, kdy měla strana objektivní možnost se se zprávou, sdělením či jiným úkonem seznámit;
b. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
c. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, jestliže adresát nebo osoba jím pověřená odepře zásilku převzít.
61. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti internetového obchodu včetně fotografií nabízeného zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.
62. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
63. Osobní údaje kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití.
64. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
65. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce a při jiných úkonech souvisejících z kupní smlouvou uvádět správně a pravdivě a že je povinen v případě změny své osobní údaje aktualizovat.
66. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou a nebudou poskytovány žádné třetí osobě, kromě poskytování osobních údajů v nezbytné míře přepravci za účelem doručení zboží kupujícímu.
67. Kupující nesouhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, ledaže by souhlas k zasílání takových informací vysloveně udělil během své registrace.
68. Platnost těchto obchodních podmínek zaniká účinností nových obchodních podmínek vydaných prodávajícím, které nahradí tyto obchodní podmínky.
69. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. června 2014.